košík

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pražské jaro o.p.s.

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 „Společnost Pražské jaro, o.p.s.“ je obecně prospěšnou společností se sídlem v Hellichově 18, 118 00 Praha 1, IČ: 25773194, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 143.

1.2 Společnost Pražské jaro pořádá Mezinárodní hudební festival a Mezinárodní hudební soutěž jednou ročně v období měsíců květen a červen v místech určených pro provozování hudebně kulturních akcí

1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností Pražské jaro uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncertní nebo jiné představení pořádané Společností Pražské jaro přímo v sídle Pražského jara, v pokladně Pražského jara v Rudolfinu, ve smluvních pokladnách informačních center a prostřednictvím obchodního oddělení Perfect System, a.s. nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.festival.cz.

1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná v pokladnách Pražského jara a v místech pro tištění vstupenek určených.

1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně nebo ji ve formě SMS obdrží na svůj mobilní telefon, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

1.6 Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.


2. Zakoupení vstupenky

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky na koncerty a představení mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro na pokladně a zaplatit je v hotovosti nebo platební kartou, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace nebo prostřednictvím internetu a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron resp. prostřednictvím platebního systému PaySec nebo po předchozí rezervaci a zaplatit v rámci ČR bankovním převodem


3. Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (e-vstupenka)

3.1 Koupit e-vstupenku lze nejpozději 60 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

3.2 Při koupi zlevněné e-vstupenky (studentská, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

3.3 Při nákupu e-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.

3.4 Při zakoupení e-vstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

3.5 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.6 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay nebo do zabezpečené platební brány systému PaySec, prostřednictvím které provede úhradu.

3.7 Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay nebo PaySec zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

3.8 Společnost Pražské jaro neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay nebo PaySec.

3.9 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Pražské jaro zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo e-vstupenku.

3.10 Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay nebo PaySec je Zákazník přesměrován zpět na stránky Společnosti Pražské jaro, kde zvolí způsob převzetí e-vstupenky. Může zvolit formu zobrazení e-vstupenky ve formátu PDF a její následné vytištění anebo po zadání příslušných údajů (jména, příjmení, telefonního čísla, emailu) zaslání e-vstupenky na svůj mobilní telefon ve formátu SMS. Lze zadat převzetí stejné e-vstupenky oběma způsoby.

3.11 V případě, že zákazník opomene zvolit jakoukoliv formu převzetí e-vstupenky a opustí stránku s volbou možností, může následně e-vstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek.

3.12 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost Pražské jaro za nedoručení e-vstupenky ve formě SMS zprávy.

3.13 Číselné čárové kódy na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo SMS v mobilním telefonu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

3.14 Společnost Pražské jaro neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.


4. Internetová rezervace vstupenek

4.1 Společnost Pražské jaro umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení.

4.2 V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas, konkrétní místa v sále, kategorii zákazníka, uplatnění slevového kuponu a způsob doručení a zaplacení vstupenek. V případě volby převzetí vstupenek na pokladně lze uplatnit slevový kupon až zde.

4.3 Zákazník po provedení rezervace obdrží emailovou zprávu, tzv. „Konečnou rekapitulaci“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a v případě volby převzetí vstupenek na pokladně je zde nahlásí. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

4.4 Email „Konečná rekapitulace“, který zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně před začátkem představení. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je Společnost Pražské jaro oprávněna prodat je jinému zákazníkovi.

4.5 Společnost Pražské jaro neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).


5. Ostatní podmínky

5.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku s číselným čárovým kódem ve formě SMS v mobilním telefonu či tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.

5.2 Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

5.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

5.4 Zakoupením běžné vstupenky nebo e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v místech určených pro provozování koncertů, kde je vyvěšen.
 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Zákazník dává nákupem e-vstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet Společnosti Pražské jaro v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Společnost Pražské jaro garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Společnosti Pražské jaro.

6.2 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti Pražské jaro.

6.3 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny e-vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Společnost Pražské jaro nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

7. Reklamační podmínky

7.1 Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat

7.2 Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

7.3 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě Společnosti Pražské jaro odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky.

7.4 Změna programu a účinkujících vyhrazena.

7.5 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

o a) pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně Pražského jara či v smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil.

o b) pokud se jedná o e-vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností Pražské jaro a Zákazníkem.

8.2 Společnost Pražské jaro si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost Pražské jaro zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.festival.cz.

8.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 12. prosince 2011.
 

V Praze dne 12. 12. 2011
Pražské jaro, o.p.s.

Ve spolupráci s Ministerstvo kultury Generální partner Česká spořitelna Oficiální partner RWE Hlavní mediální partner Partner festivalu Praha