EN
košík

Interpretační soutěž 2017

Skrýt Obory a termíny

68. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2016 v Praze v oborech TRUBKA a KLAVÍR.

Skrýt Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

 • splňují věkový limit do 30 let (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1986 včetně)
 • v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1.cenu

 

Skrýt Přihláška do soutěže

Platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
outěži se přihlásí přes webovou přihlášku, připojí portrétní fotografii vhodnou k reprodukci, nahrávku skladeb pro předkolo dle specifikace níže a případně další přílohy.

 

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • nesestřihanou audionahrávku (formát WAV, FLAC, MP3, OGG, M4A, případně CD nebo minidisk) – s technicky kvalitní nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části "Repertoár" těchto podmínek. Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky a bude anonymní a v náhodném pořadí. Současně přiložte potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), který ručí za autentičnost nahrávky. V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky, budete diskvalifikován(a).
 • kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti
 • portrétní fotografii, vhodnou k reprodukci (min 300dpi). Fotografii v digitální formě vypalte na označené CD nebo nahrajte on-line spolu s přihláškou. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem, tištěnou fotografii čitelně podepište.
 • potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) EUR 30,– na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 000­0 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč se spojí se sekretariátem ohledně jiného čísla účtu).
  Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal.
  Platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
   

Vytištěnou, řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, zašlete s případnými přílohami, které nebyly odeslány elektronicky, na adresu:

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro
Hellichova 18
118 00 Praha 1
Česká republika


Uzávěrka přihlášek – 1. prosince 2015
(Rozhodující je datum odeslání elektronické přihlášky.)

Do 20. ledna 2016 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2016 účastnický poplatek EUR 80,- na účet soutěže. Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže, jakož i notový materiál povinné skladby.
Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro ze dne 3. března 2009. Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém. V případě sporu platí jako autentický text český.

Zobrazit Časový rozvrh
Zobrazit Odborná porota
Zobrazit Ceny a koncertní vystoupení
Skrýt Soutěžní repertoár

Pro oba obory

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2016 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.
Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.
Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.

 

Trubka

Výběrové předkolo

Joseph Haydn: Koncert pro trubku Es dur (pouze 1. věta bez kadence)

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:
49th International Instrumental Competition Markneukirchen 2014
25th International Competition Citta' di Porcia 2014
The Aeolus International Competition for Wind Instruments 2013

I. kolo

 1. Joseph Haydn: Koncert pro trubku Es dur – zpaměti
 2. Skladba dle výběru kandidáta
  a) Bohuslav Martinů: Sonatina pro trubku a klavír, H. 357 (Editions Alphonse Leduc nebo Supraphon
  b) Jean Françaix: Sonatina pro trubku a klavír (Editions Max Eschig)


II. kolo     

 1. Skladba (sólo) napsaná pro MHS Pražské jaro 2016 (v rozsahu 8–10 minut) – autor Jiří Pohnán
 2. Skladba dle výběru kandidáta
  a) Leopold Mozart: Koncert D dur (Ed. Gérard Billaudot nebo Fr. Kistner&C.F.W.Siegel, Leipzig)
  b) Johann Friedrich Fasch: Koncert D dur (Musikverlag David McNaughtan nebo Hans Sikorski Hamburg)
  c) Georg Philipp Telemann: Koncert D dur, TWV 51:D7 (Ed. Gérard Billaudot nebo Hans Sikorski)
 3. Skladba dle výběru kandidáta
  a) Václav Trojan: Concertino (Český hudební fond)
  b) André Jolivet: Concertino (Ed. Durand)

Klavírní spolupráce

Kandidáti mohou na soutěži vystoupit se svým klavírním doprovazečem, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Kandidáti, kteří nebudou na soutěži vystupovat s vlastním doprovazečem, mohou v přihlášce požádat sekretariát soutěže o zajištění oficiálního doprovazeče.

 

Finále

(ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dirigent Radek Baborák)

 1. Josef Matěj: Koncert pro trubku a komorní orchestr (Editio Supraphon)
 2. Johann Nepomuk Hummel: Koncert E dur (Ed. Peters nebo Universal Edition)

Jeden z koncertů musí být hrán zpaměti.

 

 

Klavír – na paměť Rudolfa Firkušného

Výběrové předkolo

Nahrávka v délce cca 15 minut, která musí obsahovat jednu z etud Franze Liszta a jednu skladbu Fryderyka Chopina z I. kola – skupiny (4).

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:
2015 The International Fryderyk Chopin Piano Competition
2015 The Leeds International Piano Competition
2015 The Paloma O´Shea Santander International Piano Competition
2015 The International Tchaikovsky Piano Competition Moscow
2014 The Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv
2013 The International Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz
2013 The Queen Elisabeth International Music Competition
2013 The Van Cliburn International Piano Competition in Fort Worth
2012 The Hamamatsu International Piano Competition
 

I. kolo

Kandidát sestaví svůj program v trvání cca 20 minut, který složí z těchto nabízených skladeb (nutno zastoupení každé skupiny 1 – 4)         

 1. Domenico Scarlatti: jedna ze sonát (bez repetic)
 2. Jedna z těchto etud:
  a) Fryderyk Chopin: op. 10 č.: 1, 2, 4, 5, 8, 10 nebo op. 25 č.: 6, 11 nebo
  b) Sergej Rachmaninov: op. 39 č.: 1, 5 nebo
  c) Alexander Skrjabin: op. 42 č. 5 nebo op. 8 č. 12
 3. Bedřich Smetana: Koncertní etuda C dur nebo Na břehu mořském
 4. Fryderyk Chopin – výběr jedné ze skladeb: Balada g moll op. 23 nebo F dur op. 38 nebo As dur op. 47 nebo Barkarola Fis dur op. 60 nebo Scherzo h moll op. 20 nebo b moll op. 31 nebo cis moll op. 39

II. kolo

Kandidát sestaví dramaturgicky zajímavý recitál v trvání 40 – 45 minut.

V tomto recitálu přednese soutěžící povinně skladbu napsanou pro MHS Pražské jaro 2016 v trvání cca. 5 minut (autor Adam Skoumal) a dále minimálně jednu sonátu od těchto autorů: Joseph Haydn nebo Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven.


Soutěžící nesmí opakovat skladbu, kterou již přednesl v prvním kole.
Při nedodržení spodního časového limitu může být kandidát diskvalifikován, při překročení může porota soutěžní vystoupení ukončit.
 

Finále

ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, dirigent Petr Altrichter

Jeden z těchto koncertů:

 • Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 4 G dur op. 58
 • Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír č. 1 e moll op. 11
 • Robert Schumann: Koncert pro klavír a moll op. 54
 • Antonín Dvořák: Koncert pro klavír g moll op. 33
 • Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 1 b moll op. 23

Hra zpaměti je povinná ve všech kolech
   

 

 

Zobrazit Ubytování
Ve spolupráci Generální partner Generální mediální partner Oficiální partner Partner festivalu
Ve spolupráci Ministerstvo kultury Generální partner Generální mediální partner Generální mediální partner Oficiální partner RWE Partner festivalu Praha