EN
košík

Interpretační soutěž 2017

Skrýt Obory a termíny

69. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2017 v Praze v oborech CEMBALO a HOUSLE.

Skrýt Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

 • splňují věkový limit – 32 let pro obor cembalo (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1985 včetně) a 30 let pro obor housle (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1987 včetně)
 • v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1.cenu

 

Skrýt Přihláška do soutěže

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, připojí portrétní fotografii vhodnou k reprodukci, nahrávku skladeb pro předkolo dle specifikace níže a případně další přílohy. 

 

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • technicky kvalitní nesestříhanou nahrávku skladeb, které jsou uvedeny v části „Repertoár“ těchto podmínek.
  cembalo – nesestříhanou audionahrávku ve formátu WAV, FLAC, MP3, OGG, M4A, případně CD nebo minidisk
  housle – video nahrávku ve formátu AVI, MOV, MPG, MP4, případně DVD
  Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry. Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky a bude anonymní a v náhodném pořadí. Současně přiložte potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), který ručí za autentičnost nahrávky. V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky, budete diskvalifikován(a).
 • kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti
 • portrétní fotografii, vhodnou k reprodukci (min 300dpi). Fotografii v digitální formě vypalte na označené CD nebo nahrajte on-line spolu s přihláškou. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem, tištěnou fotografii čitelně podepište.
 • potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) EUR 30,– na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 000­0 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč najdou informaci o platbě na internetových stránkách v sekci FAQ).
  Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal.
  Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát. Platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě se sekretariátem.
   

Vytištěnou, řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete s případnými přílohami, které nebyly odeslány elektronicky, na adresu:

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro
Hellichova 18
118 00 Praha 1
Česká republika


Uzávěrka přihlášek – 1. prosince 2016
(Rozhodující je datum odeslání elektronické přihlášky.)

Do 20. ledna 2017 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2017 účastnický poplatek EUR 80,- na účet soutěže. Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže, jakož i notový materiál nově zkomponované povinné skladby.
Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro ze dne 9. listopadu 2015. Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém. V případě sporu platí jako autentický text český.

Zobrazit Časový rozvrh
Zobrazit Odborná porota
Zobrazit Ceny a koncertní vystoupení
Skrýt Soutěžní repertoár

Pro oba obory

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2017 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.

 

Cembalo

Výběrové předkolo

audionahrávka s tímto repertoárem

 1. Jeden z těchto kánonů Johanna Sebastiana Bacha z Umění fugy BWV 1080
  a) Contrapunctus No. 14 Canon alla Decima. Contrapunto alla Terza
  b) Contrapunctus No. 15 Canon per Augmentationem in Contrario Motu
 2. Domenico Scarlatti: Sonáta E dur K 134 (bez druhé repetice)

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

 • International Johann Sebastian Bach Competition, Leipzig 2014
 • International Competition Musica Antiqua, Bruggy 2015
 • Broadwood Horniman Harpsichord Competition, London 2015

I. kolo

 1. Skladba dle výběru kandidáta:
  a) Alessandro Poglietti: Toccata fatta sopra l´assedio di Filippsburgo
  b) Georg Muffat: Toccata duodecima et ultima (Apparatus musico organisticus)
 2. Jeden z těchto kánonů Johanna Sebastiana Bacha z Umění fugy BWV 1080
  a) Contrapunctus No. 14: Canon alla Decima. Contrapunto alla Terza
  b) Contrapunctus No. 15: Canon per Augmentationem in Contrario Motu
 3. John Bull: In Nomine (XI) (Musica Britanica)
 4. John Bull: The King´s Hunt (z The Fitzwilliam Virginal Book)

Pro první kolo bude k dispozici vlámská kopie a virginal bez krátké oktávy.
 

II. kolo     

 1. 1. Skladba napsaná pro MHS Pražské jaro 2017 v délce trvání do 5 minut (autor Petr Wajsar)
 2. Jedna z následujících sonát Josefa Antonína Štěpána (Joseph Anton Steffan, notový materiál bude k dispozici v říjnu v Nakladatelsví akademie můzických umění v Praze)
  a) Sonáta Es dur (celá)
  b) Sonáta B dur (celá s volitelným vynecháním buď Menuettu nebo Andantina)
  c) Sonáta A dur (celá).
  Repetice lze upravit podle vlastního rozhodnutí.
 3. Johann Mattheson: 2 Prob-stücky z Grosse General-Baß-Schule
  Mittelklasse č. 2 nebo č. 11
  Oberklasse č. 9 nebo č. 11
 4. Johann Sebastian Bach: Capriccio B dur „Über die Abreise des sehr beliebten Bruders“ BWV 992
 5. Volně sestavená suita z díla Françoise Couperina

Celková doba II. kola musí být minimálně 40 minut a nesmí překročit 45 minut.

Pro druhé kolo bude k dispozici vlámská kopie a francouzská kopie.
 

Finále

 1. Bohuslav Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr H 246
  (ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Vojtěch Spurný)
 2. Johann Sebastian Bach: Koncert pro flétnu, housle, cembalo a smyčce a moll BWV 1044 (ve spolupráci se členy Collegia 1704, dirigují finalisté od cembala)

Pro třetí kolo bude k dispozici vlámská kopie, francouzská kopie a moderní nástroj Goble.
Hra zpaměti není podmínkou ve všech kolech.

 

Housle – na paměť Josefa Suka

Výběrové předkolo

videonahrávka s tímto repertoárem

 1. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49
 2. Niccolo Paganini: Jedno z Capriccií dle výběru kandidáta (kromě č. 13, 14, 16 a 20)
 3. Johann Sebastian Bach: Sonáta g moll BWV 1001 – pouze fuga

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

 • International Violin Competition Leopold Mozart, Augsburg 2016
 • "Città di Brescia" International Violin Competition, Brescia 2016
 • Queen Elisabeth Competition, Brussels 2015
 • International Violin Competition "Premio Paganini", Genova 2015
 • Montreal International Musical Competition, Montreal (MIMC) 2016
 • International Tchaikovsky Competition, Moscow 2015

I. kolo

 1. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49
 2. Niccolo Paganini: Jedno z Capriccií dle výběru kandidáta (kromě č. 13, 14, 16 a 20)
 3. Johann Sebastian Bach: 1. a 2. věta z jedné z těchto sonát:
  a) Sonáta g moll BWV 1001 (Adagio a Fuga – Allegro)
  b) Sonáta a moll BWV 1003 (Grave a Fuga)

II. kolo

 1. Skladba napsaná pro MHS Pražské jaro 2017 v délce trvání cca. 5 minut (autor David Lukáš)
 2. Wolfgang Amadeus Mozart: 1. věta s kadencí z jednoho z těchto houslových koncertů:
  a) Koncert G dur KV 216
  b) Koncert D dur KV 218
  c) Koncert A dur KV 219
 3. Skladba dle výběru kandidáta: (hra zpaměti není požadována)
  a) Bohuslav Martinů: Česká rapsodie H 307
  b) Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
  c) Maurice Ravel: Sonáta č. 2 pro housle a klavír
  d) Claude Debussy: Sonáta pro housle a klavír
  e) Ernest Bloch: Baal Shem
  f) Francis Poulenc: Sonáta pro housle a klavír op. 119
 4. Virtuózní skladba dle volby kandidáta

Celková doba II. kola musí být minimálně 40 minut a nesmí překročit 45 minut.

Kandidát nesmí opakovat skladbu z prvního kola. Při nedodržení spodního časového limitu může být kandidát diskvalifikován, při překročení může porota soutěžní vystoupení ukončit.
 

Klavírní spolupráce

Kandidáti mohou na soutěži vystoupit se svým klavírním doprovazečem, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Kandidáti, kteří nebudou na soutěži vystupovat s vlastním doprovazečem, mohou v přihlášce požádat sekretariát soutěže o zajištění oficiálního doprovazeče.
 

Finále

ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dirigent Leoš Svárovský

Jeden z těchto koncertů:

 • Antonín Dvořák: Koncert pro housle a moll op. 53
 • Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle D dur op. 35
 • Johannes Brahms: Koncert pro housle D dur op. 77
 • Jean Sibelius: Koncert pro housle d moll op. 47

Hra zpaměti je povinná ve všech kolech kromě bodu 3. II. kola.

 

 

 

Zobrazit Ubytování
Ve spolupráci Generální partner Oficiální partner Generální mediální partner Partner festivalu
Ve spolupráci Ministerstvo kultury Generální partner Generální mediální partner Oficiální partner Innogy Generální mediální partner Partner festivalu Praha